Bedre beredskap med kunstig intelligens?

Kan kunstig intelligens (KI) gi bedre beredskap? Vår sikkerhetsleder Jan Terje Sæterbø brukte KI for å få svar på spørsmålet. Her kan du lese hva kunstig intelligens mener om bruk av kunstig intelligens i beredskapsarbeidet.

Denne artikkelen er skrevet av KI, med støtte fra Jan Terje Sæterbø, sikkerhetsleder i F24 Nordics

1 Introduksjon

I dagens stadig mer sammenkoblede og komplekse verden, er beredskap og krisehåndtering blitt stadig viktigere. Fra naturkatastrofer til pandemier, til cyberangrep, er det mange mulige kriser som kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet.
Samtidig har utviklingen innen kunstig intelligens (KI) åpnet for nye muligheter for å forbedre vår evne til å forberede oss på og håndtere disse krisene. KI kan hjelpe oss med å analysere store mengder data raskt og nøyaktig, forutsi mulige kriser, koordinere responsen på en krise, og mye mer.
Dette temaet er spesielt relevant i dagens samfunn, ettersom vi står overfor en rekke komplekse og sammenkoblede utfordringer. Fra klimaendringer til global helse, til sikkerhet, er det mange områder hvor KI kan spille en nøkkelrolle i å forbedre vår beredskap og krisehåndtering.

I denne artikkelen vil vi utforske hvordan KI kan brukes i beredskap og krisehåndtering, diskutere noen av de viktigste utfordringene og mulighetene, og gi eksempler på hvordan KI allerede blir brukt i dette feltet. Vi vil også diskutere noen av de etiske og samfunnsmessige spørsmålene som oppstår når vi bruker KI i denne sammenhengen. Vi håper at dette vil gi leserne en dypere forståelse av dette viktige og aktuelle temaet.

2 Grunnleggende om Kunstig intelligens

Dette kapittelet gir en oversikt over kunstig intelligens, inkludert dens historie, ulike typer KI, og hvordan KI fungerer.

2.1 Historie

Kunstig intelligens (KI) som et konsept har røtter som går tilbake til antikken, men det var ikke før midten av det 20. århundre at ideen om å skape maskiner som kunne etterligne menneskelig intelligens begynte å ta form. Den moderne æraen av KI begynte med en konferanse på Dartmouth College i 1956, hvor begrepet “kunstig intelligens” ble myntet.

2.2 Typer av KI

Det er flere forskjellige typer KI, inkludert:
Svakt KI: Dette er KI-systemer som er designet for å utføre en spesifikk oppgave, som stemmegjenkjenning eller bildegjenkjenning. De har ingen bevissthet eller forståelse utover den spesifikke oppgaven de er programmert til å utføre.
Sterkt KI: Dette er KI-systemer som har evnen til å forstå, lære, tilpasse seg og iverksette kunnskap fra en rekke forskjellige domener, på samme måte som et menneske.
Maskinlæring: Dette er en type KI som gir datamaskiner evnen til å lære uten å være eksplisitt programmert. Maskinlæring setter søkelys på utvikling av dataprogrammer som kan endre når de blir utsatt for nye data.

2.3 Hvordan KI fungerer

På et høyt nivå fungerer KI ved å ta inn data, behandle den gjennom en rekke algoritmer, og deretter gi ut en utgang basert på den behandlingen. For eksempel, i maskinlæring, vil en KI ta inn treningsdata, bruke den til å justere vektene i en modell gjennom en prosess som kalles trening, og deretter bruke den trente modellen til å gjøre prediksjoner på nye data.

Det er viktig å merke seg at dette bare er en høy-nivå oversikt, og det er mange forskjellige teknikker og metoder som brukes innen KI, hver med sine egne styrker og svakheter.

3 Beredskap og krisehåndtering: En oversikt

Dette kapittelet gir en oversikt over beredskap og krisehåndtering, inkludert definisjoner, prinsipper, og beste praksis.

3.1 Definisjoner

Beredskap: Beredskap refererer til tiltak og prosedyrer som er utformet for å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier i tilfelle en krise eller katastrofe. Det inkluderer planlegging, trening, øvelser og andre tiltak for å sikre at en organisasjon er klar til å håndtere en krise effektivt.
Krisehåndtering: Krisehåndtering er prosessen med å håndtere hendelser og situasjoner som truer organisasjonens operasjoner, omdømme, interessenter, eller kunder. Det inkluderer identifisering av mulige kriser, planlegging for dem, og implementering av tiltak for å håndtere og gjenopprette fra dem.

3.2 Prinsipper

Forebygging: Det er viktig å identifisere mulige kriser og ta skritt for å forhindre at de oppstår.
Forberedelse: Organisasjoner bør ha en kriseplan på plass, og alle ansatte bør være kjent med den.
Respons: Når en krise oppstår, er det viktig å reagere raskt og effektivt for å minimere skade.
Gjenoppretting: Etter en krise, bør organisasjoner arbeide for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig.

3.3 Beste praksis

Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til god krisehåndtering. Dette inkluderer intern kommunikasjon med ansatte og ekstern kommunikasjon med media, kunder, og andre interessenter.
Opplæring: Regelmessig opplæring og øvelser kan hjelpe ansatte til å forstå hva de skal gjøre i en krise.
Læring: Etter en krise, er det viktig å lære av erfaringene og oppdatere beredskapsplaner og prosedyrer tilsvarende.
Ved å følge disse prinsippene og beste praksis, kan organisasjoner være bedre forberedt på å håndtere kriser når de oppstår.

4 Bruk av KI i Beredskap

Dette kapittelet diskuterer hvordan KI kan brukes i beredskap, inkludert forutsigelse av kriser, planlegging av respons, og koordinering av innsats.

4.1 Forutsigelse av kriser

Kunstig intelligens (KI) kan brukes til å forutsi mulige kriser ved å analysere store mengder data. For eksempel kan maskinlæring brukes til å identifisere mønstre og trender som kan indikere en økende risiko for en krise. Dette kan inkludere alt fra værdata for å forutsi naturkatastrofer, til sosiale medier data for å oppdage tegn på sosial uro.

4.2 Planlegging av respons

KI kan også hjelpe med planlegging av respons på en krise. Ved å bruke simuleringer og prediktiv modellering, kan KI hjelpe beslutningstakere med å forstå mulige scenarier og utvikle effektive responsplaner. For eksempel kan KI brukes til å modellere spredningen av en sykdom i en pandemi, noe som kan hjelpe helsemyndighetene med å planlegge og allokere ressurser mer effektivt.

4.3 Koordinering av innsats

Endelig kan KI brukes til å koordinere innsatsen under og etter en krise. Dette kan inkludere koordinering av redningspersonell, styring av forsyningskjeder for nødhjelp, og overvåking av gjenopprettingsarbeid. KI kan hjelpe med å sikre at ressursene blir brukt der de er mest nødvendige, og at informasjon blir delt effektivt mellom ulike grupper og organisasjoner.
Ved å innlemme KI i beredskapsplanlegging og krisehåndtering, kan organisasjoner forbedre deres evne til å forutsi, reagere på, og gjenopprette fra kriser.

5 Bruk av KI i Krisehåndtering

Dette kapittelet diskuterer hvordan KI kan brukes i krisehåndtering, inkludert overvåking av situasjonen, analyse av data, og støtte til beslutningstaking.

5.1 Overvåking av situasjonen

Kunstig intelligens (KI) kan spille en viktig rolle i overvåkingen av en krisesituasjon. Ved å analysere data fra ulike kilder, som sosiale medier, nyhetsrapporter, og sensorer, kan KI hjelpe til med å identifisere og spore utviklingen av en krise i sanntid. Dette kan gi beslutningstakere verdifull innsikt i hvordan en krise utvikler seg, og hjelpe dem med å ta informerte beslutninger om hvordan de skal reagere.

5.2 Analyse av data

I en krisesituasjon kan det være store mengder data som skal analyseres. KI kan hjelpe til med å behandle og analysere disse dataene raskt og effektivt. For eksempel kan maskinlæring brukes til å identifisere mønstre og trender i dataene, noe som kan gi innsikt i årsakene til krisen, dens virkninger, og mulige løsninger.

5.3 Støtte til beslutningstaking

KI kan også gi støtte til beslutningstaking i en krisesituasjon. Ved å bruke avanserte algoritmer og modeller, kan KI gi anbefalinger om de mest effektive responsstrategiene basert på den tilgjengelige informasjonen. Dette kan inkludere alt fra hvor ressurser skal allokeres, til hvordan kommunikasjon med publikum skal håndteres.

Ved å innlemme KI i krisehåndtering, kan organisasjoner forbedre deres evne til å overvåke situasjonen, analysere data, og ta informerte beslutninger, noe som til slutt kan bidra til å redusere skade og akselerere gjenoppretting.

6 Case Studier

Dette kapittelet presenterer flere casestudier som illustrerer hvordan KI har blitt brukt i beredskap og krisehåndtering.

6.1 Case studie 1: Forutsigelse av jordskjelv

En av de mest lovende anvendelsene av KI i beredskap er forutsigelse av jordskjelv. Forskere har brukt maskinlæring til å analysere seismiske data og identifisere mønstre som kan indikere et kommende jordskjelv. Dette har potensialet til å gi tidlig varsling om jordskjelv, noe som kan redde liv og forhindre skade.

6.2 Case studie 2: Håndtering av pandemier

Under COVID-19-pandemien ble KI brukt til å spore spredningen av viruset, forutsi hotspots for utbrudd, og informere offentlige helsestrategier. For eksempel brukte forskere ved Harvard University KI til å analysere store mengder helsedata og identifisere områder med høy risiko for COVID-19.

6.3 Case studie 3: Respons på naturkatastrofer

KI har også blitt brukt til å koordinere responsen på naturkatastrofer som orkaner og flom. Ved å analysere data fra værsensorer, satellittbilder, og sosiale medier, kan KI hjelpe nødhjelpsorganisasjoner med å identifisere de hardest rammede områdene og koordinere levering av nødhjelp.

Disse case studiene illustrerer det enorme potensialet for bruk av KI i beredskap og krisehåndtering. Ved å fortsette å utvikle og iverksette disse teknologiene, kan vi forbedre vår evne til å forutsi, reagere på, og gjenopprette fra kriser.

7 Etiske hensyn

Dette kapittelet diskuterer de etiske hensynene som må tas når man bruker KI i beredskap og krisehåndtering.

7.1 Personvern

Når KI brukes til å analysere data i en krisesituasjon, er det viktig å ta hensyn til personvernet. Dataene som brukes kan inneholder ofte sensitiv informasjon, og det er viktig å sikre at denne informasjonen blir behandlet på en måte som respekterer individets rett til personvern.

7.1.1 Ansvarlighet

Det er også viktig å vurdere spørsmålet om ansvarlighet når KI brukes i beredskap og krisehåndtering. Hvis en KI-basert løsning feiler eller gir feilaktige resultater, kan det ha alvorlige konsekvenser. Det er derfor viktig å ha klare retningslinjer for hvem som er ansvarlig i slike situasjoner.

7.2 Retten til å forstå

En annen etisk bekymring er retten til å forstå. Dette refererer til ideen om at individer har rett til å forstå hvordan beslutninger som påvirker dem blir tatt. I konteksten av KI i beredskap og krisehåndtering, betyr dette at det bør være åpenhet om hvordan KI-systemer fungerer og hvordan de tar beslutninger.

7.3 Bias

Endelig er det viktig å vurdere mulig bias i KI-systemer. Hvis dataene som brukes til å trene KI-systemer er skjeve, kan dette føre til at systemene produserer skjeve resultater. Dette kan være spesielt problematisk i en krisesituasjon, hvor skjeve resultater kan ha alvorlige konsekvenser.

Ved å ta hensyn til disse etiske bekymringene, kan vi sikre at bruk av KI i beredskap og krisehåndtering er både effektiv og rettferdig.

8 Fremtidsutsikter

Dette kapittelet diskuterer fremtidige trender og muligheter for bruk av KI i beredskap og krisehåndtering.
Kunstig intelligens (KI) har potensialet til å revolusjonere mange aspekter av samfunnet, inkludert beredskap og krisehåndtering. Her er noen av de fremtidige trendene og mulighetene vi kan forvente:

8.1 Forbedret Prediksjon og Deteksjon

Med forbedringer i maskinlæring og dataanalyse, vil KI bli enda mer effektiv til å forutsi og oppdage kriser. Dette kan inkludere mer nøyaktige varsler om naturkatastrofer, tidligere deteksjon av pandemier, og raskere identifisering av sikkerhetstrusler.

8.2 Autonome Respons Systemer

Fremtidige KI-systemer kan være i stand til å koordinere responsinnsatsen autonomt, noe som kan redusere responstiden og forbedre effektiviteten. Dette kan inkludere autonom styring av nødhjelpsteam, automatisert distribusjon av ressurser, og bruk av autonome kjøretøy og droner for redningsoperasjoner.

8.3 Personalisert Krisehåndtering

KI kan også brukes til å tilby mer personaliserte krisehåndteringstjenester. Dette kan inkludere tilpassede varsler basert på en persons spesifikke behov og situasjon, personlig helseovervåking under en krise, og tilpassede gjenopprettingsplaner.

8.4 Etiske og Juridiske Utfordringer

Som med alle teknologiske fremskritt, vil bruk av KI i beredskap og krisehåndtering også medføre etiske og juridiske utfordringer. Disse kan inkludere spørsmål om personvern, datasikkerhet, ansvarlighet, og rettferdighet.

Det er klart at KI har potensialet til å spille en viktig rolle i fremtidens beredskap og krisehåndtering. Ved å fortsette å utforske og utvikle disse teknologiene, kan vi være bedre forberedt på utfordringene som ligger foran oss. 

9 Konklusjon

Dette kapittelet oppsummerer vi hovedpunktene i boken og gir noen avsluttende tanker.
Gjennom denne artikkelen har vi utforsket mange aspekter ved bruk av kunstig intelligens (KI) i beredskap og krisehåndtering. Her er noen av hovedpunktene:

  • Definisjoner og prinsipper: Vi definerte viktige begreper som beredskap og krisehåndtering, og diskuterte grunnleggende prinsipper som forebygging, forberedelse, respons og gjenoppretting.
  • Bruk av KI i beredskap og krisehåndtering: Vi så på hvordan KI kan brukes til å forutsi kriser, planlegge respons, koordinere innsats, overvåke situasjoner, analysere data og støtte beslutningstaking.
  • Case studier: Vi presenterte flere casestudier som illustrerer hvordan KI har blitt brukt i beredskap og krisehåndtering, inkludert forutsigelse av jordskjelv, håndtering av pandemier og respons på naturkatastrofer.
  • Etiske hensyn: Vi diskuterte de etiske hensynene som må tas når man bruker KI i beredskap og krisehåndtering, inkludert personvern, ansvarlighet, retten til å forstå og bias.
  • Fremtidige trender og muligheter: Vi så på mulige fremtidige trender og muligheter for bruk av KI i beredskap og krisehåndtering, inkludert forbedret prediksjon og deteksjon, autonome respons systemer, bedre beslutningsstøtte og etiske og juridiske utfordringer.

Som vi ser fremover, er det klart at KI har enormt potensial til å forbedre vår evne til å forberede oss på og håndtere kriser. Men det er også viktige etiske og juridiske hensyn som må tas i betraktning. Ved å fortsette å utforske og utvikle disse teknologiene, kan vi forbedre vår beredskap og krisehåndtering, samtidig som vi tar hensyn til disse viktige hensynene.

Til slutt, mens KI kan gi betydelige fordeler, er det viktig å huske at det er bare ett verktøy i verktøykassen. Menneskelig dømmekraft, erfaring og intuisjon er fortsatt avgjørende i beredskap og krisehåndtering. KI bør ses på som et supplement til, ikke en erstatning for, menneskelig innsats i disse områdene. Ved å kombinere det beste av hva både mennesker og maskiner har å tilby, kan vi håpe og skape et mer robust og effektivt system for beredskap og krisehåndtering.

10 Referanser

Alam, N., & Wagner, C. (2020). AI-enabled Humanitarian Logistics during Disaster Response. International Journal of Information Management, 102120.
Chauhan, A., Vig, L., & Raman, B. (2020). Machine Learning for Predictive Analysis in Disaster Management. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101688.
Coombs, W. T. (2014). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Crawford, K., & Calo, R. (2016). There is a Blind Spot in AI Research. Nature, 538(7625), 311-313.
Eriksson, M., & McConnell, A. (2011). Contingency Planning for Crisis Management: Recipe for Success or Political Fantasy? Policy and Society, 30(2), 89-99.
Fazeli, N., & Moshiri, B. (2019). Earthquake Prediction Using Machine Learning Algorithms: A Survey. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101115.
Fearn-Banks, K. (2017). Crisis Communications: A Casebook Approach (5th ed.). New York, NY: Routledge.
Floridi, L., & Taddeo, M. (2016). What is Data Ethics? Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2083), 20160360.
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press.
Imran, M., Castillo, C., Diaz, F., & Vieweg, S. (2015). Processing Social Media Messages in Mass Emergency: A Survey. ACM Computing Surveys (CSUR), 47(4), 1-38.
Kong, Q., Trugman, D. T., Ross, Z. E., Bianco, M. J., Meade, B. J., & Gerstoft, P. (2019). Machine Learning in Seismology: Turning Data into Insights. Seismological Research Letters, 90(1), 3-14.
Latonero, M. (2018). Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights & Dignity. Data & Society.
McCorduck, P. (2004). Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence. Natick, MA: A K Peters, Ltd.
Meier, P. (2015). Digital Humanitarians: How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response. CRC Press.
Mittelstadt, B., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate. Big Data & Society, 3(2), 2053951716679679.
Nguyen, T. T., Nguyen, T. D., Nguyen, D. T., Hoang, D. T., & Luong, A. V. (2020). Artificial Intelligence in the Battle against Coronavirus (COVID-19): A Survey and Future Research Directions. Preprint, posted May 20, 2020.
Perry, R. W., & Lindell, M. K. (2003). Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process. Disasters, 27(4), 336-350.
Poole, D., & Mackworth, A. (2017). Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Seeger, M. W., Sellnow, T. L., & Ulmer, R. R. (2003). Communication and Organizational Crisis. Westport, CT: Praeger.
Taormina, R., Chau, K. W., & Sethi, R. (2018). Artificial Neural Network Simulation of Hourly Groundwater Levels in a Coastal Aquifer System of the Venice Lagoon. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 29, 26-34.
Watson, H. J. (2020). Artificial Intelligence in Disaster Management. Business Horizons, 63(6), 813-823.

Gratis e-bøker fra F24 Nordics

Gratis e-bøker

Synes du det er vanskelig å komme i gang med ROS-analyse og beredskapsplanlegging, eller har du behov for å vite mer om hvordan du skal sikre god beredskap, varsling og krisekommunikasjon?

Våre gratis e-bøker gir deg en rekke gode råd og tips.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.